Important information in many languages

Important information in many languages
English عربي‎ Bengali 繁體中文
简体中文 Cree فارسى Français
ગુજરાતી हिंदी 한국어 Kanien'kéha
नेपाली Ojibwemowin Ojibwe - Syllabic Ojicree - Syllabic
Pashto Polski Português ਪੰਜਾਬੀ
Română Русский Soomaali Español
Tagalog தமிழ் اردو Tiếng Việt

Cree

Parents Information


Cree – Child CareCree – Child Care


Cree – Bullying: We Can All Help Stop ItCree – Bullying: We Can All Help Stop It


Cree – Creating Safe and Accepting SchoolsCree – Creating Safe and Accepting Schools


Cree – What do you need to graduate from high schoolCree – What do you need to graduate from high school


Cree – Cooperative EducationCree – Cooperative Education


Cree – Specialist High Skills MajorCree – Specialist High Skills MajorOjibwe – Syllabic

Parents Information


Ojibwe – Common questions to ask a child care providerOjibwe – Common questions to ask a child care provider


Ojibwe – Bullying: We Can All Help Stop ItOjibwe – Bullying: We Can All Help Stop It


Ojibwe – Creating Safe and Accepting SchoolsOjibwe – Creating Safe and Accepting Schools


Ojibwe – What do you need to graduate from high schoolOjibwe – What do you need to graduate from high school


Ojibwe – Cooperative EducationOjibwe – Cooperative Education


Ojibwe – Specialist High Skills MajorOjibwe – Specialist High Skills MajorOjicree – Syllabic

Parents Information


oji-cri – Common questions to ask a child care providerOjicree – Common questions to ask a child care provider


Ojicree – Bullying: We Can All Help Stop ItOjicree – Bullying: We Can All Help Stop It


Ojicree – Creating Safe and Accepting SchoolsOjicree – Creating Safe and Accepting Schools


Ojicree – What do you need to graduate from high schoolOjicree – What do you need to graduate from high school


Ojicree – Cooperative EducationOjicree – Cooperative Education


Ojicree – Specialist High Skills MajorOjicree – Specialist High Skills MajorPunjabi

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕਵਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ  ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

Punjabi – Reading and Writing with Your Child, Kindergarten to Grade 6 – A Parent Guideਆਪਣੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ – ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ


Punjabi – Doing Mathematics with your Child, Kindergarten to Grade 6 – A Parent Guideਆਪਣੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ – ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ


Punjabi – Grade 9 to 12 – A Parent's Guide: The 2015 Health and Physical Education Curriculumਗਰੇਡ 9-12
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡ:ਂ
2015 ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠਮ


Punjabi – Quick Facts for Parents: Learning about Concussionsਮਾਤਾ-ਪਿ ਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ (ਕਨਕਸ਼ਨ)
ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ


Punjabi – Quick Facts for Parents: Learning about Staying Safeਮਾਤਾ-ਪਿ ਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਰੱ ਖਿ ਅਤ ਰਹਿ ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ


Punjabi – Quick Facts for Parents: Learning about Active Transportation ਮਾਤਾ-ਪਿ ਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਕ੍ਰਿਅ ਪਰਿਵਹਨ, ਜਿ ਸ ਵਿ ੱਚ ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ


Punjabi – Dual Credit Programsਦੂਹਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


Punjabi – Common questions to ask a child care providerਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਵਾਲ


Punjabi – Full-Day Kindergartenਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ


Punjabi – Bullying: We Can All Help Stop Itਦਾਦਾਗਿਰੀ:ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ


Punjabi – Creating Safe and Accepting Schoolsਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ


Punjabi – What do you need to graduate from high schoolਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ


Punjabi – Cooperative Educationਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ


Punjabi – Specialist High Skills Majorਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਈ ਸਕਿਲਸ ਮੇਜਰ


Tamil

பெற்றோருக்கு தகவல்

Tamil – Parent Fact Sheet: Understanding Ontario’s Education Equity Action Planஒன்ராறியோவின் கல்வி Equity (ஒவ்வொரு மாணவரினதும் திறனுக்கேற்பக் கற்பித்தல்) செயல் திட்டத்தை விளங்கிக்கொள்ளல்: பெற்றோருக்கான தகவல் திரட்டு


Tamil – Reading and Writing with Your Child, Kindergarten to Grade 6 – A Parent Guideஉங்கள் பிள்ளையுடன் வாசிப்பதும் எழுதுவதும், கின்டர்கார்டனிலிருந்து 6 வரை – பெற்றோருக்கு ஒரு வழிகாட்டி


Tamil – Doing Mathematics with your Child, Kindergarten to Grade 6 – A Parent Guideஉங்கள் பிள்ளையுடன் கணிதம் செய்தல்
கின்டர்கார்டனிலிருந்து 6 வரை – பெற்றோருக்கு ஒரு வழிகாட்டி


Tamil – Common questions to ask a child care providerபிள்ளைப் பராமரிப்பு வழங்குநர் ஒருவரிடம் கேட்கக்கூடிய பொதுவான கேள்விகள்


Tamil – Bullying: We Can All Help Stop Itசீண்டுதல் (Bullying): இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்


Tamil – Creating Safe and Accepting Schoolsபாதுகாப்பான அனைவரையும் ஏற்கும் பாடசாலைகளை உருவாக்குதல்


Tamil – What do you need to graduate from high schoolமேல்நிலைப் பள்ளிப் பட்டம் பெற என்ன தேவை


Tamil – Cooperative Educationகூட்டுறவுக் கல்வி


Tamil – Specialist High Skills Majorஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹை ஸ்கில்ஸ் மேஜர்Urdu

والدین کے لئے معلومات

Urdu – Parent Fact Sheet: Understanding Ontario’s Education Equity Action Plan اونٹاریو کے ایجوکیشن ایکیو ئٹی ایکشن پلان (Education Equity Action Plan) کو سمجھنا:  والدین کیلئے حقائق نامہ


Urdu – Reading and Writing with Your Child, Kindergarten to Grade 6 – A Parent Guideاپنے بچے کے ساتھ ریڈنگ اور رائیٹنگ کرنا، کنڈرگارٹن تا گریڈ 6
– والدین کے لیے ایک رہنماء


Urdu – Doing Mathematics with your Child, Kindergarten to Grade 6 – A Parent Guideاپنے بچے کے ساتھ میتھیمیٹکس کرنا، کنڈرگارٹن تا گریڈ
 6 – والدین کے لیے ایک رہنماء


Urdu – Grade 9 to 12 – A Parent's Guide: The 2015 Health and Physical Education Curriculum12-9 ڈیرگ
:ہمان تیادہ ےیل ےک نیدلاو
ملوکیرک نشیک&##1608;جیا لکیزف ڈنیا ھتلیہ 2015 ید
(باصن اک میلعت ینامسج روا تحص اک 2015)


Urdu – Quick Facts for Parents: Learning about Concussionsقئاقح مہا ےئل ےک نیدلاو
ںیم ےراب ےک ٹوچ یغامد
انرک  لصاح  تامولعم


Urdu – Quick Facts for Parents: Learning about Staying Safeقئاقح مہا ےئل ےک نیدلاو
ےقیرط ےک ےنہر ظوفحم


Urdu – Quick Facts for Parents: Learning about Active Transportationوالدین کے لئے اہم حقائق
فعال نقل و حمل، بشمول سائیکل
چلانے کے بارے میں معلومات
حاصل کرنا


Urdu – Common questions to ask a child care providerعام سوالات جو بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں سے پوچھے جائیں


Urdu – Bullying: We Can All Help Stop Itڈرانا دھمکانا: ہم سب اس کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں


Urdu – Creating Safe and Accepting Schoolsمحفوظ اور ایکسپٹنگ اسکولس کی تخلیق کرنا


Urdu – What do you need to graduate from high school?ہائی اسکول سے سند حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟


Urdu – Cooperative Educationکوآپریٹو ایجوکیشن
(معاون تعلیم)


Urdu – Specialist High Skills Majorاسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجر